Feb 4, 2012

ျပန္႔ၾကဲေနတဲ့ မိသားစု၀င္မ်ား...

ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ကမၻာေပၚမွာ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္႔ၾကဲေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။သမုိင္းအေထာက္ထားအရ...
ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ႃထီ့ေဆေမံယြာ႗ ဟုေခၚတဲ့ အရပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ၾကပါတယ္။ထုိအထဲတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးတုိ႔ရဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ရာေနရာေဒသကို ထုိင္း(ယုိးဒယား)ႏုိင္ငံလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။

ဇင္းမယ္ ေခၚ ခ်င္းမုိင္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွာ ကရင္လူမ်ိဳးအမ်ားအျပားေနထုိင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ေအာက္ကဓာတ္ပံုေတြကေတာ့ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕နဲ႕ ကီလုိမိတာ ၂၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္ေ၀းတဲ့ ေတာင္ေျခနားေလး တစ္၀ိုက္မွာ ေနထုိင္တဲ့ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ရြာနာမည္ကေတာ့ ဖါ့ဘာခုိ႔ လုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။ထုိင္းေတြကေတာ့ ကရင္လူမ်ိဳးကို ကရီယမ္ လုိ႔ ေခၚၾကပါတယ္။

ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္က ေနထုိင္လာတဲ့ ကရင္ေတြ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။စကားေျပာတာကေတာ့ စေကာကရင္ဘာသာနဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းနည္းပါးပါး ၀ဲတာကလြဲလုိ႔ ျပည္မ စေကာသံအတုိင္းပါပဲ။ကေလးေတြကလည္း ထုိင္းဘာသာ၊ စေကာကရင္ဘာသာ ေကာင္းေကာင္းတတ္ေျမာက္ၾကပါတယ္။ထူးျခားတာတစ္ခုက အိမ္ေျခ ၂၀၀၀ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတဲ့ရြာထဲမွာ ေနထုိင္တဲ့ ကရင္အားလံုးလုိလုိ ကရင္အ၀တ္အစားကို အျမတ္တႏုိး ၀တ္ဆင္ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။အရမ္းဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကရင္တုိ႔ရဲ႕ အရုိးခံ စိတ္ဓာတ္အတုိင္း ေအးေအးလူလူနဲ႕ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ အသိပညာ အတတ္ပညာေတြကေတာ့ ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့ဘူးထင္ပါတယ္။သူတုိ႕က အဓိကအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာကေတာ့ ရုိးရာယက္ကန္း ယက္လုပ္ျခင္းနဲ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရးေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီေဒသမွာ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေမးခဲ့ေပမယ့္..သူတုိ႔လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ သိပံုမရပါဘူး။ ရခဲ့သေလာက္ သူတုိ႔ေျပာတာနဲ႕ပဲ ေက်နပ္ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဒီပို႔စ္ကို ေနာက္တစ္ေခါက္ အျပည့္အစံုျပန္တင္ေပးဖုိ႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္။ေလ့လာသမွ် ကရင္အေၾကာင္းေတြကို တင္ခ်င္ေဇာနဲ႕ တင္လုိက္ရတာပါ။ဒီၾကားထဲမွာ မအားတာလည္းပါ ပါတယ္။
အွ္ဆံင္းလာဆာ္...။


ဒါကေတာ့ စာသင္ေက်ာင္းက ျပန္လာတဲ့ ကရင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို မုန္းဖုိးေ၀ေပးေနတာပါ။
Jan 21, 2012

ေကႜာဟ္ေအသ၀့္ထင္းခြါဲက႟င္အု္၀၀္ အု္အြာ အု္လာ့ album ဖုိင္ဏွ္ မြာဲေ၀့ဍး တာေခါဟ္အု္သင့္ေဆ၀္ၟလွ္။

Jan 3, 2012

ယ္ုဆု္မးလ၀့္....

ယု္ဆု္မးလ၀့္

ပၱံင္လင္ေဏ၀္ၟ လု္ယု္ဍးဏု္၊ ဏု္လူၟမုက္ဏု္ခႜါင္ဆုိင့္ယု္၊
ကုိ၀္ဏီဟွးဟွ၀္ လ၀္ဆု္ေဍဏု္၊ လုိဒ္ၟကာဆု္မုက္ဏု္ေဖွ္ယု္လ၀့္၊
အု္ဏီအု္လာဏိင္းအးဏွ္၊ သာဆု္အဲဆာတြယ္သာဖ၀္ၟ၊

က္ုလုိဒ္ေအးဏယ့္ေသွ္ယာ့လ၀့္၊ လာဏင့္ထုင္ၟကု္ဆုဂ္လု္ကဲလုိင္၊
အွ္ေသွ္ေအး အင္းစာအဲဏု္၊ လာဏင့္သီးလု္ဏု္ခ၀့္ဍ၀္၊
ဖ၀့္ေဟွ၀္ကိင္းဆုိ၀္အွ္ဍးလွ္၊ ဏု္ဖ၀့္အွ္ ဏု္လု္လ၀္ယု္၊
လုက္ဆိင့္ယု္ဆု္အဲသယ္ဏွ္၊ ေဖွ္ထႜိဳင့္ဏု္ လုက္ယုဂ္ဖ၀္ၟ၊

လင္ခါင့္ထုက္ ဏု္ေဖွ္ထါင္ယု္၊ လုိဒ္ၟကာအု္ခးထုက္ ဆု္ကု္ရၜ၊
အဲ႓းဏု္ေအး၊အဲဏု္ကဲေအးၟၟၟဆု္ခႜါင္ဏွ္၊ ဟွိဳင့္႓းသာေအး ယု္႓းဟွိဳင့္လ၀့္၊
ဆု္အဲထီ့ခႜိင္းလု္ဖးယုိ၀္ဏွ္၊ ကဲထင္းေ၀့ ဆု္အဲေမွ္၀၀္၊
အင္းေလယု္သာ ယု္႓းထုင္ၟဖ၀္ၟ၊

ဆု္အဲ၀ီၟပါယု္ဟွယ့္ေဏ၀္ၟဍ၀္၊ လု္ဏု္ဖင့္ေခါဟ္ သာဆာ့ဏွ္၊
ဏင္ၟစယ္သီး အွ္ေကွ္ေအးဃွ၀္၊ ဍဳဂ္ပါင္လာၟ ဏု္အု္က်းဏွ္၊
ကုိ၀္ဏီေဍ ရာဓနာၟေဖွ္ဏု္၊ မု္အဲစုိ၀္သာ့ လု္အု္ယါင္လ၀့္၊
ဆု္အဲပၱံင္လု္ဖးယုိ၀္ဍ၀္၊ လု္မြာဲမိက္ ဆာမိက္လု္ယ၀့္၊
ကဲထင္းသာ့ ယု္ဆု္မးလ၀့္…။

စ၀္အဲထီ့ခါန္ (၂၅.၁၂.၂၀၁၁)

ယု္ဆု္မး..ယုိင္-ေအစီ(ဏု္အု္ဟွင္...for you)

Dec 27, 2011

ကမၻာ့တလႊား ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲ ပံုရိပ္မ်ား


စကာၤပူ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္၊ ဓါတ္ပံု-ဇြဲကပင္ မ်ဳိးခ်စ္လူငယ္


ၾသစေၾတးလ်ား၊ ဆစ္ဒနီ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္- ဓါတ္ပံု-KIC


ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ CDCေက်ာင္း ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္-ဓါတ္ပံု-ဧရာ၀တီ


အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္။ ဓါတ္ပံု-ဧရာ၀တီ


မေလးရွားႏိုင္ငံ ကရင့္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္- ဓါတ္ပံု- ကိုးဒီေသြး

source from= http://ehkhaungthaunt.blogspot.com/2011/12/blog-post_8403.html

Dec 21, 2011

ယိက္ထင္းယုဂ္- ယုိင္-ထူး၀ါး...ထာေခါဟ္လု္႓ံင္ယုိ၀္...လဦုတာ္ထာေခါဟ္ အု္မုက္ထုက္လု္ပုဂ္ေဆ၀္ၟလွ္...။

Poe Karen Song- Htoo wah + ဖါန္ဆိုဒ္=ဆု္အဲမုက္လာ